Lokalpolitiskt program

Massinvandringen måste stoppas och återsändandet påbörjas!

Miljontals främmande människor befinner sig i Sverige och fler väller in hela tiden. År 2017 kom exempelvis ca 150 000 nya in. Idag utgör utomeuropéer närmare 25% av Sveriges befolkning. Inom 15 år kommer de utgöra mer än 50% om inget förändras. Massinvandringen är en stor belastning på vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jämförelse med det som också är på väg att ske: Att vårt folk ska upphöra att existera. Vår invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt oåterkalleligt. Boden har under lång tid varit Norrbottens största nettomottagare av asylsökande. Det har gett en tydlig avspegling i Bodens stadsmiljö och omvandlat tidigare trygga bostadsområden som Prästholmen och Sveafältet till gettoliknande ”problemområden” där de få svenskarna som finns kvar lever i en ständig otrygghet. Vi vill också driva frågan om en kommunal folkomröstning gällande invandring. Även om man statligt via Migrationsverket gör upp affärer utan att fråga kommunerna så vill vi med en folkomröstning sända signaler till regeringen. Förhoppningsvis kan detta sen också sprida sig till andra kommuner.

Lokalt kommer vi verka för att:

 • Full transparens ska råda gällande asylboenden och hvb-hem som verkar inom Bodens kommun. Medborgarna har rätt att få veta vilka boenden som är aktiva, hur många som finns placerade där, kostnader och problem kopplade till dessa samt framtida planer.
 • Kommunen genast ska säga upp alla existerande avtal med Migrationsverket. Bodens kommun har tagit emot alldeles för många redan.
 • Sätta press på regeringen, bland annat genom en kommunal folkomröstning, för att de ska stoppa invandringen och påbörja återsändandet

Boden måste åter bli en trygg och säker kommun

Lilla Boden har kommit att bli en ort bland så många andra där ensamma kvinnor, barn och äldre inte längre kan röra sig riskfritt. Organiserad brottslighet, drogförsäljning, våldtäkter och till och med mord, sådant som tidigare kunnat anses vara storstadsproblem, förekommer nu även här. Polisen tycks ha allt mer begränsade resurser på småorterna och det blir därför viktigare för kommunen att aktivt arbeta för att stävja kriminaliteten och skapa trygghet för invånarna. Nu under försommaren har Boden återigen drabbats av en våldtäktsvåg. När detta skrivs har det anmälts fyra våldtäkter på mindre än en vecka. I de fall man har lämnat ett signalement på gärningsmannen har det uteslutande visat sig vara icke-européer som misstänkta gärningsmän.

Lokalt kommer vi verka för att:

 • Kommunen ska arbeta aktivt mot droger med speciell inriktning på barn och ungdomar.
 • På frivilligbasis till samtliga kommunens kvinnor mellan 13-30 år kostnadsfritt dela ut laglig självförsvarssprej samt utbilda i användning av detta och annat självförsvar.
 • Fortsätta Nordiska motståndsrörelsens egna trygghetsvandringar och även underlätta för alla medborgare att arrangera eller delta i denna typ av verksamhet.

Upphör med slöseriet av folkets pengar

Allt för mycket av kommunens ekonomiska medel, alltså kommuninvånarnas pengar, går idag till att säkra den rådande maktstrukturen i samhället och stävja politisk opposition. Vi tror att Bodens invånare är kloka nog att själva kunna ta del av politisk information och bilda sig en uppfattning om saker och ting utan att kommunen ska behöva slösa pengar på indoktrineringskampanjer. Om så inte skulle vara fallet ser vi ändå att detta i så fall borde vara en ”lyxvara” om allt annat i samhället vore perfekt. Så är inte fallet och därför måste kommunens budget istället vara avsatt till verkligt betydande saker för folket.

Lokalt kommer vi verka för att:

 • Upphöra med all kommunal finansiering och samarbeten med projekt som främjar integration och mångkultur.
 • Upphöra med alla kommunal finansiering och samarbeten med föreningar som har en sexualliberal agenda och/eller vurmar för homosexualitet och andra ”alternativa livsstilar”.
 • Upphöra, alternativt minimera, all kommunal finansiering av politiska partier och organisationer. Dessa ska finansieras genom medlemsavgifter och privata bidrag

Låt landsbygden leva

Urbaniseringen och utarmningen av landsbygden fortgår i allt högre takt runt om i landet, Boden är inget undantag. För boendes i exempelvis Harads, Tallberg och Lakaträsk blir det allt svårare för invånarna att klara sig utan långa bilfärder som är kostsamma för både plånboken och miljön. Detta är ett problem eftersom människor på landsbygden generellt sett är både lyckligare och mer harmoniska än de som bor inne i städerna och därför borde uppmuntras istället för att straffas för detta.

Lokalt kommer vi verka för att:

 • De byskolor som ännu finns kvar ska bevaras och att de som stängts ned ska återupprättas.
 • Så många bolag i kommunal regi som möjligt ska flyttas ut på landsbygden. Undantaget är asylboenden och andra verksamheter som skulle bidra till ökad otrygghet.
 • Kunna ge ekonomiska bidrag åt företag som sysselsätter sig med försäljning, service och matproduktion på de mindre orterna.

Låt Boden bli en föregångskommun när det kommer till barn- och äldreomsorg

Omsorgen om såväl våra barn som våra äldre har blivit allt mer industrialiserad och profit får i många fall gå före etik. Att kunna få en trygg uppväxt som ung och även den respekt man förtjänar när man blir äldre borde vara en självklarhet och de sista områdena kommunen ska utföra besparingar på. Vi vet att både våra unga och äldre mår bäst i en naturlig hemmiljö och att detta därför måste prioriteras. Bodens kom- mun ska dessutom vara en etisk arbetsgivare där man ex- empelvis inte ska riskera att bli utlasad eller jobba jour som timvikarie utan att få betalt för jourtiden.

Lokalt kommer vi verka för att:

 • Dagmammor ska främjas före kommunala förskolor och dagis.
 • Utöka timmarna för hemtjänsten så att personalen även hinner umgås med vårdnadstagaren om detta är önskvärt.
 • Förenkla och stötta möjligheterna för anhörigvård.

Förstärk lokalsamhället framför omvärlden

Vi vill göra Boden livskraftigt igen och skapa ett gynnsamt klimat för företagare. Till Boden ska man flytta sin verksamhet istället för att fly ifrån kommunen. Vi förstår också värdet både kort- och långsiktigt i att lokala föreningar har goda förutsättningar för att kunna verka och utvecklas. Allra helst skulle vi se att kostnadsfrågan aldrig fick bli avgörande för om en medborgare aktiverade sig i idrotts- och föreningsverksamhet.

Lokalt kommer vi verka för att:

 • Sunda lokala företagare ska prioriteras i kommunens offentliga upphandlingar.
 • Alla livsmedel som serveras inom kommunens verksamhetsområde, exempelvis på ålderdomshem och skolor, har producerats lokalt och om möjligt ekologiskt.
 • Avsätta mer pengar till lokala idrottslag och föreningar som är gynnsamma för folkhälsan, folkgemenskapstank- en eller folkets utbildning.

Öka medborgarnas inflytande och insyn

Politikerföraktet bland folket har inte uppstått av en slump, snarare är det en sund och naturlig reaktion som växt i takt med att politikerna korrumperas och tar beslut som är negativa för medborgarna. Bakom stängda dörrar fifflas det och allt färre vill ta ansvar för sina beslut. Vi vill uppmuntra till att folket ska ta större del i politiken och syna sina politiker för att se till att dessa sköter sig. Även om Boden är bättre än många andra kommuner misstänker vi att det finns de som vill motverka detta och därför vill vi slå fast om de medborgerliga rättigheterna.

Lokalt kommer vi verka för att:

 • Medborgarförslagen ska bibehållas så att kommunens
  medborgare kan inkomma med förslag som behandlas av kommunfullmäktige som vilka motioner som helst. (Så kallade medborgarförslag.)
 • Slå vakt om allmänhetens frågestund där medborgarna öppet får ställa frågor till kommunfullmäktigeledamöterna. Alla kommunfullmäktigemöten ska direktsändas även i bild.

Röstar du även in oss i Norrbottens läns landsting kommer
vi dessutom att verka för att:

 • Se till att vårdcentraler finns i ännu högre utsträckning
  även på de mindre orterna. Motverka centraliseringen av all samhällsservice.
 • Motverka den tilltänkta sammanslagningen av Norrlands alla län till ett storlän.
 • Utöka kollektivtrafiken till landsbygden och sänka priserna, eller i bästa fall göra det kostnadsfritt.